banner1

О нама

o skoli

Школска акта

akta

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 023 3846 604

Email: osbokazarkozrenjanin@gmail.com 

Види више>>

По њему носимо име

zarko

Музеј у школама

Наша школа је крајем септембра месеца 2020. године у сарадњи са Народним музејом из Зрењанина учествовала у пројекту „Музеј у школама“ које је финансирало Министарство културе и информисања Републике Србије.
Циљеви пројекта:
-увид кустоса Народног музеја у грађу и материјал коју ученици и њихови сродници поседују
-едукација ученика о музеолошком раду и
-камерна поставка у школи.
Пројекат се састојао од четири фазе у временском пероду од три дана. Најпре су кустоси Народног музеја обишли школу и информисали директора о предстојећим активностима. Другог дана била је презентација о Народном музеју Зрењанин и едукација о музеолошком раду за ученике од 5. до 8. разреда а последњег дана за ученике нижих разреда. Два дана је у школи била камерна поставка предмета.
Ученици наше школе су неколико предмета поклонили Народном музеју Зрењанин. Учешће школе у пројекту награђено је са две књиге „Млинови на подручју средњег Баната од праисторије до 1941.године“, а до краја школске године очекујемо поклон витрину.
Као подршка матичној школи у Боки, издвојено одељење у Шурјану је у сарадњи наставника разредне настеве М.Живић, ученика од 1. до 3. разреда, родитеља и мештана направило музејски кутак свога места.
Пројекат је успешно завршен добром сарадњом руководства школе, кустоса Народног музеја из Зрењанина, одељењских старешина, ученика и родитеља.
Извештај саставио педагог Б.Петровић

Дечја недеља (од 05. до 09.10.2020.г.)

Дана, 05.10.2020. године ученици 7. и 8. разреда, чланови Ученичког парламента у сарадњи са наставником математике упознали су ученике виших разреда са циљевима и задацима парламента као и његовим представницима, важности саме Дечје недеље и значају овогодишње теме ,,ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА“.
Ученици виших разреда свако у свом одељењу 6. час посветили су правилима понашања у школи, а ученици од 1. до 4. разреда 1. час правима детета.
Другог дана Дечје недеље, ученици 5.разреда су у сарадњи са наставницом српског језика и књижевности презентовали своје радове на тему „Моја бајка“ ученицима виших разреда, а рецитатори 5. и 6. разреда су рецитовали одабрану поезију. За ученике нижих разреда организована је активност под називом „Покажи шта знаш“. Ученици су се представили кроз игру, рецитацију, ликовне радове, спорт.
Креативна активност за ученике од 1. до 8. разреда, цртање и сликање у школском дворишту организована је трећег дана Дечје недеље. На крају активности био је избор најлепших цртежа, а у обзир су узети идеја, креативност и оригиналност ученика. Све је протекло у позитивној атмосфери и лепом дружењу ученика и наставника.
Дана, 07.10.2020. године одржана је активност за више разреде на тему „Подељено знање“ из наставних предмета Математика, Историја, Географија и Биологија. Ученици 8. разреда су у сарадњи са наставником математике урадили презентацију из области геометрије Платонова тела и презентовали је ученицима у оквиру Дечје недеље.
За ученике нижих разреда организовано ликовно стваралаштво на тему дечје недеље „Подељена срећа два пута је већа!“ као и за више разреде у оквиру часова ликовне културе. Наставник ликовне културе, наставници разредне наставе и ученици у школском холу направили су изложбу ликовних радова.
Последњег радног дана Дечје недеље организован је пријем првака у Дечији савез. Месна заједница Бока уручила је ђацима првацима поклоне за овај дан, а Актив жена Бокински бисери поклонили су свим ученицима и запосленима маске и почастили децу и колектив школе палачинкама.
И ове школске године у оквиру Дечје недеље успешно је спроведена акција прикупљања гардеробе и школског прибора за ученике из социјално угрожених породица у којој су учествовали ученици, радници школе, родитељи као и акција „Чеп за хендикеп“.
МЗ Бока је ове школске године поклонила за Дан школе канте за прикупљање сировина.
Дечја недеља у ОШ „Жарко Зрењанин“ је и поред пандемије успешно реализована многобројним активностима. Носиоци програма били су: директор, сви наставници разредне наставе, наставник српског језика и књижевности, наставник математике, наставник ликовне културе, педагог и ученици од 1. до 8. разреда.
Извештај саставили
наставник разредне наставе А.Цеснак
и педагог Б.Петровић

Дан зиме

Према Годишњем плану и програму рада у нашој школи обележен је децембра месеца Дан зиме.
Библиотекар Ж.Милошевић Кипровски, наставници разредне наставе Д.Кустурић, А.Цеснак, Б.Радовановић, З.Буква и ученици од 1. до 4. разреда украсили су школски хол изложбом радова, паноима и новогодишњим украсима.
Извештај саставио
педагог Б.Петровић

Дан борбе против насиља над децом

ИЗВЕШТАЈ   О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА, ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА, ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ
 
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног, вербалног или невербалног понашања, која за последицу има стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.
У насиљу је увек присутна неравнотежа моћи, која се у ситуацијама насиља злоупотребљава. Постоје различити облици насиља: Емоционално/психолошко насиље је врста насиља која доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета; Социјално насиље се односи на одвајање детета од других на основу различитости; Физичко насиље доводи до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика: Електронско насиље представља злоупотребу информационих мрежа; Сексуално насиље и сексуална злоупотреба деце подразумева њихово укључивање у сексуалну активност, коју она несхватају у потпуности и за коју нису развојно дорасла.
На основу анализе заступљености насиља у нашој школи предлажемо следећи Програм за заштиту деце од насиља:
ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
Путем превентивних мера тежима да остваримо следеће циљеве:
-Стварање и неговање климе прихватања , толеранције и уважавања
-Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за препознавање насиња , злостављања и занемаривања.
-Информисање свих укључених у живот и рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља.

Програм рад тима за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања и дискриминације

ВРЕМЕ

 

САДРЖАЈ РАДА

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

 

ЦИЉ

НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Крајем августа

Формирање Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације

Директор Прецизирање улога и одговорности запослених у току реализације програма

Панои

Праћење

Извештаји

Фото записи

Септембар

Израда Програма заштите ученика за сваку школску годину

Упознавање ученика са Општим и Посебним протоколом за заштиту деце; Упознавање ученика са шкослским Програмом заштите

Упознавање Савета родитеља, Школског одбора са Програмом заштите ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискринимације

ТИМ

Програм у складу са специфичностима школе – реалне потребе и потенцијали установе           (ученика, запослених, родитеља )

Информисање ученика о њиховим правима и обавезама,   одговорност запослених у ОВ установама   да та права поштују и штите

Превенција насиља, развијања адекватних социјалних вештина ученика

Сензибилизација родитеља, упознавање са правима деце и обавези запослених, родитеља и осталих лица, да та права поштују и штите психофизички интегритет деце

Октобар

Обележавање Дечје недеље

- представљање Ученичког парламента

- Дечја права

- спортске активности 

- Упознавање свих родитеља са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање, занемаривање и дискриминацију

Ученички парламент

ТИМ

Упознавање са радом ученичког парламента

Упознавање ученика са дечијим правима

Развијање толеранције,спортског духа

Упознавање са законским актима – обавеза запослених и родитеља да штите психофизички интегритет деце

Новембар

Обележавање Дана толеранције

Обележавање 19. новембра – Светског дана борбе против злостављања деце

Радионица „Чаробне речи“ за ученике 1. и 2. разреда

Презентација „Врсте насиља“ за ученике од 3. до 8.разреда

Наставници, ученици,

педагог,

ученички

парламент

Разумевање појма толеранције и различитости

Упознавање са појмом насиља, врстама и решавање конфликтних ситуација

Фебруар

Превенција електронског насиља

- предавања и презентације за ученике од 1. до 8.разреда „Безбедност на Интернету“

Педагог и други овлашћени предавачи

Превенирање све учесталијег вида насиља дигиталне (електронске) природе

Безбедно коришћење Интернета

У току школске године

Радионица или предавање за ученике нижих и виших разреда

„Заштита деце од занемаривања, злоупотребе и злостављања“

Анкетирање ученика о познавању процедура и начина за заштиту од насиља и дискриминације

Анкетирање родитеља о квалитету сарадње са школом у домену заштите безбедности ученика

Професионално усавршавање запослених

Евиденција и вођење записника о реализацији Програма   заштите ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације

Одељењске старешине,

педагог

и други овлашћени предавачи

педагог

Директор

Педагог

Секретар

Директор

Стицање знања о праву на заштиту од занемаривања,

злостављања и експлоатације

Подучавање ученика вештинама посредовања у сукобу

Самовредновање рада школе – брига о ученицима

Професионално оснаживање запослених

Систематичност,

праћење резултата програма

 

На крају I и II полугодишта

Извештавање Наставничког већа, Савета родитеља и Школскoг одбора о реализацији и резултатима Програма за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације

Директор

Секретар

Педагог

Транспарентност

Предлог радионица за рад са ученицима:

„Шта је насиље“, „Конфликт и мир“, „Да сам ја неко...“, „Слушам те, слушаш ме“, „Језик позитивне акције“, „Слушање у облацима“, „Како да ти кажем“, „У туђим ципелама“, „Бес“, „Кућни ред школе“, „Утврђивање правила понашања према друговима из разреда“, „Сандуче за добра дела“, „Чинимо добра дела“, „Извештавамо о доброти“, „Картице за похвалу“, „Одељенска заклетва“, „Беџеви са порукама против насиља“, „Кампања против насилништва“, „Поносим се што сам другачији“, „Игре афирмативног говора о себи“, „Похвале у кругу“, „Како да стекнем пријатеље“, “Насиље на телевизији“, „Осећам се овако“, „Како се ко осећа кад...“, „Кад ја нећу...“, „Шта се коме допада“, „Шта можемо да урадимо да нам живот буде лепши?“ ...
ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ
Интервентне мере јесу поступци и процедуре којима се служимо у ситуацијама сумње или стварог дешавања насиља над децом било од стране одрасле особе запослене у институцији, било од стране одрасле особе која није запослена у институцији или у ситуацијама када се  насиље дешава међу децом, као и мере које се предузимају када се уоче други облици ризичног понашања ( малолетничка деликвенција, упшотреба наркотика). Кораци су обавезујући и у потпуности предвиђени Посебним протоколом за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама. 
Први корак у интервентним активностима јесте процена нивоа ризика за безбедност детета која подразумева узимање у обзир следећих критеријума:
•Да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље
•Где се дешава насиље (у институцији или ван ње)
•Ко су учесници у насиљу
•Облик и интензитет насиља
На основу процене нивоа ризика за безбедност детета доносимо одлуку начину реаговања (случај се решава у установи; случај решава установа у сарадњи са другим релевантним установама или се случај прослеђује надлежним службама). Након ове одлуке примењујемо конкретне поступке у циљу заштите детета од насиља и других облика ризичног понашања (предвиђене Посебним протоколом). Интервентне активности подразумевају и стварање услова за реинтеграцију свих учесника насиља и других облика ризичног понашања у заједницу установе и њихов даљи безбедан и квалитетан живот и рад у установи.
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ
У случају сумње или дешавања насиља Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља и других облика ризчног понашања (сазнање о насиљу, прекидање насиља, смиривање ситуације, консултације, предузимање конкретних мера за заштиту детета, праћење ефеката предузетих мера) Сви запослени у школи, Тим за заштиту деце од насиља
По потреби Сарадња са релевантним службама (здравствене установе, МУП, Центар за социјални рад) Тим за заштиту деце од насиља
У случају сумње или дешавања насиља и других облика ризичног понашања Евидентирање случајева насиља и других облика ризичног понашања Тим за заштиту деце од насиља
У случају сумње или дешавања насиља Саветодавни рад и подршка деци која трпе насиље Тим за заштиту деце од насиља
У случају сумње или дешавања насиља Оснаживање деце која су посматрачи насиља на конструктивно реаговање Тим за заштиту деце од насиља
У случају сумње или дешавања насиља Рад са децом која врше насиље, или емитују неке друге облике ризичног понашања- појачан васпитни рад, или пак интензиван О-В рад( по тачно утврђеном плану) Тим за заштиту деце од насиља
У случају сумње или дешавања насиља

Саветодавни рад са родитељима

Тим за заштиту деце од насиља

ТИМ  ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/ УЧЕНИКА  ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА  И    ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У НАШОЈ ШКОЛИ ЧИНЕ:

Директор К.Мали, педагог Б.Петровић, правник М.Јовић, наставник физичког васпитања Ђ.Милићевић и одељењски старешина 6.разреда, сви наставници разредне наставе (З.Буква 1. разред Д.Кустирић 2.разред, А.Цеснак 3.разред, Б.Радовановић 4.разред и М.Живић комбиновано одељење у Шурјану од 1. до 3.разреда) и одељењске старешине (наставник М.Вукоје Мандић 5.разред, наставник музичке културе М.Бесу 7.разред, и наставник енглеског језика Д.Лечић 8.разред, представници Ученичког парламента (ученице 8.разреда М.Синђелић и А.Глигор), представник Савета родитеља и Школског одбора A.Кољаја.
Дана, 23.08.2020.године на седници Наставничког већа  директор школе К.Мали формирао је Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације.
С Е П Т Е М Б А Р
Дана, 03.09.2020.године чланови тима одржали су први састанак и направили план и програм рада Заштите ученика од насиља за ову школску годину. Планом су прецизиране превентивне активности које ће се у току школске 2020/2021. године реализовати.
На седници Наставничког већа 14.09.2020.године сви наставници упознати су са планом.  Секретар М.Јовић и педагог школе Б.Петровић 14.09.2020.године упознали су представнике Савета родитеља и Школског одбора са Општим и Посебним протоколом за заштиту деце, Правилником о друштвено корисном раду и школским Планом и програмом заштите ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискринимације.
О К Т О Б А Р
Октобра  месеца 2020. године у оквиру Дечје недеље одржано је неколико активности за превенцију, заштиту и сузбијање насиља:
 1) 05.10.2020. године ученици  7. и 8. разреда, представници Ученичког парламента у сарадњи са наставником математике М.Вукоје Мандић, упознали су ученике виших разреда са циљевима  и задацима парламента као и његовим представницима, важности саме Дечје недеље и значају овогодишње теме ,,ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА“. 
2) Првог дана Дечје недеље ученици виших разреда свако у свом одељењу шести час посветили су правилима понашања у школи и обавезама ученика. Носиоци активности били су педагог Б.Петровић и ученици од 5. до 8.разреда.
3) Наставници разредне наставе и ученици од 1. до 4. разреда 05.10.2020.године први час посветили су правима детета. На ову тему урађено је неколико паноа који красе школски хол.
Циљ ових активности био је:
- упознавање ученика виших разреда са Правилником рада ученичког парламента, начином функционисања и могућностима које пружа овај орган
- подсећање ученика о школским обавезама и правилима понашања у школи
- упознавање ученика нижих разреда са Конвенцијом УН о правима детета.
Н О В Е М Б А Р
Новембра  месеца 2020. Године у нашој школи одржане су две активности:
2) обележавање Дана толеранције
Дана, 16., 17.  И  20.новембра 2020.године у нашој школи обележен је Дан толеранције за ученике од 1. До 8. Разреда и комбинованог одељења у Шурјану. Педагог школе је у присуству директора реализовао по један школски час у сваком одељењу на тему Толеранција.
Циљ свих ових активности био је:
 -да ученици разумеју појмове толеранције и различитости и схвате принцип толеранције у свакодневном и школском животу и
-да ученици схвате да свако дете и сваки човек треба да поштује друге без обзира на пол, расу, националност, вероисповест, способности, интересовања.
2) обележавање Дана борбе против против насиља над децом
Дана,  27.новембра педагог школе је у присуству директора реализовао по један школски час за ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда на тему Насиље с посебним освртом на вршњачко насиље.
Циљ часова на ову тему био је да ученици кроз два краћа филма са Yu-tuba (Вршњачко насиље: шта је и како се борити против њега; Просечан дан жртве вршњачког насиља) и анкету под називом Негативне особине науче следеће: 
-како да препознају насиље, врстe насиља и како да у насилним ситуацијама реагују и коме да се обрате
-како да развијају осећање емпатије и другарства  и
-стварају позитивну атмосферу у школи која ће умањити могућност појаве насиља.
Извештај саставио
педагог Б.Петровић

Активни корисници

Имамо 2 гостију на мрежи

Контакт

Адреса: Маршала Тита 33

23 252 Бока

Телефон: 023 3846 604

Факс: 0233846 604

E-mail: 

osbokazarkozrenjanin@gmail.com 

Анкета

Да ли вам се свиђа наш сајт?